Informácie o spracúvaní osobných údajov (GDPR)

1. Kto spracúva vaše osobné údaje a ako nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom osobných údajov je Ing. Milan Suľa., so sídlom Povraznícka 7, 811 07 Bratislava, IČO 440 897 24, zapísaný v ŽR OÚ Bratislava, číslo živn. reg.: 560-12322 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Kontaktnou osobou pre záležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov je Ing. Milan Suľa, e-mailová adresa info@superfoodshop.sk, telefónne číslo 0904 532 899,.

2. Aké osobné údaje spracúvame a na aké účely

a. Údaje pri nákupe tovaru prostredníctvom e-shopu, dodaní tovaru a vybavovaní reklamácií

Prevádzkovateľ spracúva:

 • na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa) a
 • na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v predchádzajúcom bode aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Slovenská pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
 • Webglobe – Yegon, s.r.o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.59027/B ako sprostredkovateľ
 • orgány v spotrebiteľskom konaní, orgány finančnej správy ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Služba „Pošlite mi upozornenie, keď bude tento tovar na sklade“

Prevádzkovateľ spracúva na účely poskytnutia služby „Pošlite mi upozornenie, keď bude tento tovar na sklade“ nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: e-mailová adresa a sledovaný tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na poskytnutie služby, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určeného tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • Webglobe – Yegon, s.r.o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.59027/B ako sprostredkovateľ

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia využívania služby strážny pes zo strany potenciálneho zákazníka.

c. Registrácia zákazníka a prevádzka e-shopu

Prevádzkovateľ spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • Webglobe – Yegon, s.r.o., so sídlom Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 36306444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.59027/B ako sprostredkovateľ

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

d. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Prevádzkovateľ spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

e. Riešenie sťažností zákazníkov

Prevádzkovateľ spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

f. Komentáre a zákaznícke recenzie na stránke

Prevádzkovateľ spracúva na účely komentovania a zákazníckych recenzií produktov na stránke: e-mailovú adresu, údaje uvedené v komentári a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník komentár vyplnil aj meno a priezvisko.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na prevádzku tejto služby.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia zverejnenia komentára alebo recenzie na stránke.

g. Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až e) na účely plnenia zákonných povinností.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje, máte právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov a
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si môžete uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla prevádzkovateľa,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na info@superfoodshop.sk
c) telefonicky na čísle 0904 532 899

Ak sa domnievate, že ste boli dotknutý na svojich práva ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.