Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.superfoodshop.sk je:

Ing. Milan Suľa
Povraznícka 7
811 07 Bratislava
IČO: 44089724
DIČ: 1047370225

(ďalej len „Predávajúci”)

Nakupovanie tovaru na internetovej stránke www.superfoodshop.sk môže uskutočniť fyzická osoba (ďalej len „Kupujúci”) a budú pri tom uplatnené tieto obchodné podmienky.

I. Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby Predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.superfoodshop.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí Kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Kupujúci zodpovedá za to, že uvedené údaje sú správne a aktuálne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby objednávky spôsobené uvedením nesprávnych alebo neaktuálnych údajov v objednávke.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Kupujúcemu bude na zadanú e-mailovú adresu zaslaný automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením objednávky (názov tovaru, počet kusov, cena, spôsob doručenia, spôsob platby). Od tohto termínu je objednávka pre Kupujúceho záväzná.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi Predávajúci Kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

II. Dodacie lehoty

1. V prípade, že má Predávajúci tovar na sklade, bude vyexpedovaný bez zbytočného odkladu, obvykle však najneskôr do 24 hodín od vykonania objednávky. O odoslaní objednávky Slovenskou poštou bude kupujúci informovaný telefonicky alebo písomne e-mailom.

2. V prípade, že Predávajúci objednané produkty nemá na sklade, bude Kupujúcemu telefonicky alebo písomne e-mailom oznámený predpokladaný termín dodania. Tento termín nie je záväzný.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.

4. V prípade, že Kupujúci zvolí pri vykonaní objednávky platbu prevodom/ vkladom na účet Predávajúceho, dôjde k expedícii tovaru až po pripísaní sumy zodpovedajúcej cene objednávky na účet Predávajúceho. Predávajúci sa v tomto prípade zaväzuje tovar expedovať bez zbytočného odkladu podľa článku II., bod 1, 2 a 3 vyššie.

III. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je uvedená pri zobrazení produktu na internetovej stránke www.superfoodshop.sk. Ceny uvedené na stránke môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

2. Kupujúci uhrádza platbu dobierkou pri zaslaní Slovenskou poštou alebo prevodom/ vkladom na účet Predávajúceho (číslo účtu 1016044002/1111, IBAN: SK74 1111 0000 0010 1604 4002, SWIFT/BIC: UNCRSKBX).

3. Pri odovzdávaní produktu platí Kupujúci cenu za produkt + poštovné (uvádzané vrátane ceny dobierky).

4. Spôsob doručenia si volí Kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia, a to:

a) cez Slovenskú poštu – balík na poštu s cenou 2,90 € za zásielku;
b) cez Slovenskú poštu balík na adresu s cenou 3,50 € za zásielku
c) cez Slovenskú poštu – expres kuriér s cenou 4,50 € za zásielku.

Pri objednávke tovaru v hodnote viac ako 89 € je poštovné zadarmo.

Na niektorých poštách nie je možné doručenie balíka na poštu. V tomto prípade bude na základe zadaného PSČ možnosť doručenie balíka na poštu v nákupnom košíku automaticky deaktivovaná. Zoznam pôšt, na ktorých je možné využiť službu balík na poštu, je zverejnený na stránke Slovenskej pošty.

5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená Kupujúcemu pri potvrdení objednávky, prípadne Predávajúci odporučí Kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

IV. Preberanie tovaru

1. Pri doručení Slovenskou poštou sa Kupujúci zaväzuje prevziať tovar v termíne doručenia od Slovenskej pošty. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dodacie termíny Slovenskej pošty.

2. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Predávajúceho a reklamovať zásielku podľa aktuálne platných predpisov Slovenskej pošty. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet Predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

2. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť si v elektronickej podobe (pdf dokument) tu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

4. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže kupujúci uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

5. Kupujúci je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Ing. Milan Suľa, Povraznícka 7, 811 07 Bratislava. Na tejto adrese je možné tovar vrátiť aj osobne po predchádzajúcom dohovore s predávajúcim. Vrátený tovar nie je možné poslať na dobierku. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša kupujúci.

6. Tovar je nutné doručiť kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na účet, ktorý kupujúci uvedie. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady kupujúceho.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) vystavená cena produktu bola chybná

VI. Ochrana osobných údajov

Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci na stránke: https://www.superfoodshop.sk/ochrana-osobnych-udajov/

Informáciu o používaní cookies nájdu kupujúci na stránke: https://www.superfoodshop.sk/cookies/

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny Predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. 9. 2013.

Aktualizácia: 3. 12. 2019

Aktualizácia v súvislosti s GDPR: 25.5.2018

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.